Devine Mantras‎ > ‎

NavaGraha Mantra


 


 

NavaGraha Mantra


 Sun

 
 Moon
Chandra graha.JPG
 soma-mantra
 Mars

 mangal-mantra
 Mercury
Budha graha.JPG
buddha-mantra
 Jupiter

 brihaspati-mantra
 venus
Shukra graha.JPG
 shukra-mantra
 Saturn

 shani-mantra
 Rahu

 rahu-mantra
 Ketu

 ketu-mantra