Learn Astrology‎ > ‎

Dhanishtha Nakshatra

23rd Nakshatra

Nakshatra at a Glance

 

Dhanishtha Nakshatra English Name :  Alpha delphini    

Dhanishtha Nakshatra Symbol: Musical Drum, Mrudunga      

Dhanishtha Nakshatra Lord: Mars      

Dhanishtha Nakshatra Rashi:   23:20 Capricorn to 6:40’ Aquarius  

Dhanishtha Nakshatra Gana: Rakshas

Dhanishtha Nakshatra Diety:   AshtaVasu     
Number of Stars in Dhanishtha Nakshatra:
4    

Dhanishtha Nakshatra Yoni / Animal:  Lion    
Dhanishtha Nakshatra Nadi:
Madhya

Dhanishtha Nakshatra first pada: name first letter is "Gaa", pada Lord ‘Sun’

Dhanishtha Nakshatra second pada: name first letter is "Gee", pada Lord ‘Mercury’

Dhanishtha Nakshatra third pada: name first letter is "Gu", pada Lord ‘Venus’

Dhanishtha Nakshatra fourth pada: name first letter is "Gay", pada Lord ‘Mars’

Dhanishtha Nakshatra Sacred Tree:  Indian Mesquite, Khejri tree (शमी) (Prosopis Cineraria)